KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
Zrealizowane projekty DOTACJI
1 - Remont basenu kąpielowego w Lubszy
2 - Remont i modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o łącznej długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach na terenie gminy Olszanka
3 - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 101939 we wsi Czepielowice w gminie Lubsza
4 - Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni
5 -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mircze i Marysin oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Ameryka, Borsuk, Łasków , Marysin, Modryniec, , Modryń, Modryń – Kolonia, , Smoligów
6 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok
7 - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu
8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok
9 - Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego
10 - Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Staświnki, gm. Miłki, gm. Wydminy, woj. warmińsko – mazurskie
11 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604
12 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg
13 - Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z zabezpieczeniem obiektu Muzeum przed kradzieżą i zniszczeniem w wyniku pożaru
14 - Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego
15 - „Człowiek wielopiętrowy – Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska
16 - „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do transgranicznej wymiany doświadczeń” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska,
17 - Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.
18 - Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie
19 - Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk
20 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269
21 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Kaszubskiej 12 w Kętrzynie
22 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego 4 w Kętrzynie
23 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Asnyka 5 w Kętrzynie
24 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Linki 1 w Kętrzynie
25 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 10 w Kętrzynie
26 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Krótka 2 w Kętrzynie
27 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowa 7 w Kętrzynie
28 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Reja 1 w Kętrzynie
29 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 7 w Kętrzynie
30 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Chopina 11A w Kętrzynie
31 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Skłodowskiej 9 w Kętrzynie
32 - Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie
33 - Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73
34 - Przebudowa drogi gminnej nr 110138c i 110139c w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie
35 - Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SP ZZOZ w Przasnyszu
36 - Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin
37 - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów
38 - Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego w zakresie AiIT w ZOZ Olesno
39 - Przebudowa pomieszczeń oddziału Wewnętrznego w bloku A, II piętro – II etap w ZOZ Olesno
40 - Przebudowa pomieszczeń oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie
41 - Usprawnienie organizacji wewnętrznej wraz z uruchomieniem zdalnej dokumentacji obrazowej i dodatkowych e-usług w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
42 - Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej
43 - Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej
44 - Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej
45 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie
46 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie
47 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie
48 - Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie
49 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Elbląskiego w Miłomłynie
50 - Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim
51 - Rowerowy zawrót głowy- budowa infrastruktury towarzyszącej i oznakowanie szlaku w gminie Małdyty
52 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie
53 - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energetycznych w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty
54 - Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej gmina Opoczno
55 - Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego
56 - Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
57 - Modernizacja energetyczna budynków wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
58 - Poprawa warunków użytkowych Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych
59 - Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Medyków 12 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
60 - REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W GDAŃSKU, UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
61 - Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm
62 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Zalewo
63 - Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - teren przy stadionie Tęcza
64 - Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła
65 - Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 558/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych
66 - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim
67 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie
68 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 15 w Ornecie
69 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie
70 - Instalacja OZE dla budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie polegająca na zastosowaniu kolektorów słonecznych
71 - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie
72 - Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie
73 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie
74 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76B w Kętrzynie
75 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 10 w Korszach
76 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Czarnowcu
77 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 46 w Mołtajnach
78 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A w Mołtajnach
79 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 12-Kopernika 1 w Ornecie
80 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 25 w Ornecie
81 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 42 w Ornecie
82 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 62 w Ornecie
83 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 23 w Ornecie
84 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 29 w Ornecie
85 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 3 w Ornecie
86 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morąskiej 17 w Ornecie
87 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolna 4 w Ornecie
88 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 46 w Ornecie
89 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 11 w Ornecie
90 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowa 8 w Srokowie
91 - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ulicy 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie
92 - Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie
93 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Rydygiera 1 będącego w zasobach SML-W w Działdowie
95 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Rydygiera 3
96 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Biedrawiny 2 będącego w zasobach SML-W w Działdowie
97 - Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Pl. Wolności 8
98 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 3 w Korszach
99 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 36 w Łankiejmach
100 - Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korszach, przy ul. Wolności 19
101 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kościuszki 13-15-17-19, 14-500 Braniewo
102 - Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Zielonej 13-15
103 - Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno - Dydaktycznego
104 - Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie GPGK w Koszycach sp. z o.o.
105 - Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
106 - Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady
107 - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie
108 - Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity -III etap - Zadanie 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg
109 - Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego
110 - Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym. Etap II
111 - Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego
112 - TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE
113 - Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich
114 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie
115 - Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino
116 - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
117 - Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
118 - Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach
119 - Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła
120 - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo
121 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach
122 - Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne
123 - Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl