KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
Zrealizowane projekty DOTACJI
I. Studium Wykonalności Projektu

1. Remont basenu kąpielowego w Lubszy.
2. Remont i modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o łącznej długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach na terenie gminy Olszanka.
3. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 101939 we wsi Czepielowice w gminie Lubsza.
4. Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mircze i Marysin oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Ameryka, Borsuk, Łasków, Marysin, Modryniec, Modryń, Modryń – Kolonia, Smoligów.
6. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok.
7. Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok.
9. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego.
10. Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Staświnki, gm. Miłki, gm. Wydminy, woj. warmińsko – mazurskie.
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.
12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg.
13. Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z zabezpieczeniem obiektu Muzeum przed kradzieżą i zniszczeniem w wyniku pożaru.
14. Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego.
15. „Człowiek wielopiętrowy – Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska .
16. „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do transgranicznej wymiany doświadczeń” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.
17. Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.
18. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie.
19. Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk.
20. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269.
21. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Kaszubskiej 12 w Kętrzynie.
22. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego 4 w Kętrzynie.
23. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Asnyka 5 w Kętrzynie.
24. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Linki 1 w Kętrzynie.
25. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 10 w Kętrzynie.
26. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Krótka 2 w Kętrzynie.
27. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowa 7 w Kętrzynie.
28. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Reja 1 w Kętrzynie.
29. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 7 w Kętrzynie.
30. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Chopina 11A w Kętrzynie.
31. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Skłodowskiej 9 w Kętrzynie.
32. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie.
33. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.
34. Przebudowa drogi gminnej nr 110138c i 110139c w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie.
35. Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SP ZZOZ w Przasnyszu.
36. Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin.
37. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów.
38. Podniesienie wydajności usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego w zakresie AiIT w ZOZ Olesno.
39. Przebudowa pomieszczeń oddziału Wewnętrznego w bloku A, II piętro – II etap w ZOZ Olesno.
40. Przebudowa pomieszczeń oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie.
41. Usprawnienie organizacji wewnętrznej wraz z uruchomieniem zdalnej dokumentacji obrazowej i dodatkowych e-usług w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
42. Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej.
43. Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej.
44. Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej.
45. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie.
46. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie.
47. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie.
48. Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.
49. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Elbląskiego w Miłomłynie.
50. Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim.
51. Rowerowy zawrót głowy- budowa infrastruktury towarzyszącej i oznakowanie szlaku w gminie Małdyty.
52. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
53. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energetycznych w bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty
54. Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej gmina Opoczno.
55. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.
56. Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
57. Modernizacja energetyczna budynków wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
58. Poprawa warunków użytkowych Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych.
59. Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Medyków 12 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
60. Remont, przebudowa i rozbudowa budynku hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12.
61. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm.
62. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Zalewo.
63. Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - teren przy stadionie Tęcza.
64. Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła.
65. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 558/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych.
66. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim.
67. Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie.
68. Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 15 w Ornecie.
69. Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie.
70. Instalacja OZE dla budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie polegająca na zastosowaniu kolektorów słonecznych.
71. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie
72. Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie.
73. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie.
74. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76B w Kętrzynie.
75. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 10 w Korszach.
76. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Czarnowcu.
77. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 46 w Mołtajnach.
78. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A w Mołtajnach.
79. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 12-Kopernika 1 w Ornecie.
80. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 25 w Ornecie.
81. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 42 w Ornecie.
82. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 62 w Ornecie.
83. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 23 w Ornecie..
84. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 29 w Ornecie
85. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 3 w Ornecie.
86. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morąskiej 17 w Ornecie.
87. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolna 4 w Ornecie.
88. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 46 w Ornecie.
89. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 11 w Ornecie.
90. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowa 8 w Srokowie.
91. Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych przy ulicy 21 Stycznia 43 oraz Stępowskiego 4, 6 i 21 w Ostródzie.
92. Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie.
93. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Rydygiera 1 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.
94. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Rydygiera 3.
95. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielogodzinnego przy ul. Biedrawiny 2 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.
96. Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Pl. Wolności 8.
97. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 3 w Korszach.
98. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 36 w Łankiejmach.
99. Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korszach, przy ul. Wolności 19.
100. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kościuszki 13-15-17-19, 14-500 Braniewo.
101. Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Zielonej 13-15.
102. Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno – Dydaktycznego.
103. Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie GPGK w Koszycach sp. z o.o.
104. Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.
105. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady.
106. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie.
107. Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity -III etap - Zadanie 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg.
108. Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego.
109. Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym. Etap II.
110. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną
i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego.
111. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy stadionie miejskim w Szubinie.
112. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.
113. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie.
114. Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino.
115. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
116. Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
117. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach.
118. Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła.
119. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo.
120. Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach.
121. Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne.
122. Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
123. Modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie.
124. Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gminie Głowaczów.
125. Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną.
126. Studium wykonalności ekonomiczne dot. organizacji systemu odbioru ścieków dla miejscowości spoza aglomeracji w Gminie Jelcz-Laskowice.
127. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w branży ogrodniczej w dziedzinie architektura krajobrazu przy Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
128. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bytoń - etap II.
129. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap I).
130. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap II).
131. Instalacje OZE w Gminie Ryńsk.
132. Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno.
133. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
134. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków.
135. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka.
136. Zakup systemu chirurgii robotycznej do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.
137. Rewitalizacja kompleksu pediatrycznego.
138. Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez zakup sprzętu medycznego.
139. Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
140. Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego zaplecza naukowego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18.
141. Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
142. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowina Tatrzańska.
143. Termomodernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie.
144. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Starachowicach oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębowcu.
145. Modernizacja systemu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w gminie Brzeg Dolny.
146. Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Małdyty, poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 23 przyłączy oraz do sieci wodociągowej 14 przyłączy.
2. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie.
3. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1928N do cmentarza w Jarnołtowie.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości. Rakówka - etap I PGK Opoczno - Analiza efektywności kosztowej.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I - Analiza efektywności kosztowej.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami etap 2.
7. Gmina Raków - Analiza efektywności kosztowej.
8. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn - Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo - Analiza efektywności kosztowej.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki - Analiza efektywności kosztowej.
10. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński - Analiza efektywności kosztowej.
11. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zalewo - Analiza efektywności kosztowej.
12. Przebudowa ul. Dworcowej w Małdytach.
13. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płośnicy - Analiza efektywności kosztowej
14. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo - Analiza efektywności kosztowej
15. Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich - Analiza efektywności kosztowej
16. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dywity - II etap - Analiza efektywności kosztowej.
17. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja - Analiza efektywności kosztowej.
18. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice- Gmina Opoczno - Analiza efektywności kosztowej.
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno - Analiza efektywności kosztowej.
20. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Braciszewo i Obora gmina Gniezno Gmina Rychliki - Analiza efektywności kosztowej.
21. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Małdyty - Analiza efektywności kosztowej
22. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie - Analiza efektywności kosztowej.
23. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Redach Gmina Gowarczów - Analiza efektywności kosztowej.
24. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowski Las - Gmina Sorkwity Gmina Kiwity - Analiza efektywności kosztowej.
25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo - Analiza efektywności kosztowej.
26. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo - Analiza efektywności kosztowej.
27. Rozwój w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pobiedziska - Analiza efektywności kosztowej.
28. Rozwiązanie problemów zwodociągowania i sanitacjii na terenie Gminy Wieliszew - Analiza efektywności kosztowej.
29. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przy jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowości Radziejewo - Analiza efektywności kosztowej.
30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno i Jeleń, Gmina Gniew, etap I – Tymawa - Analiza efektywności kosztowej.
31. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kąty Wrocławskie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cesarzowice oraz doposażenie SUW Gniechowice - Analiza efektywności kosztowej.
32. Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl Gmina Góra Kalwaria - Analiza efektywności kosztowej.
33. Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem w miejscowości Wilczyce oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobra - Analiza efektywności kosztowej.
34. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Międzybórz, Sobawiny, Kolonia Libiszów, Wola Załężna - Gmina Opoczno - Analiza efektywności kosztowej.
35. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Złocieniec - Analiza efektywności kosztowej.
36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadownikach Rycerskich i sieci wodociągowej w Paryżu w gminie Żnin - Analiza efektywności kosztowej.
37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naszacowice, w systemie zaprojektuj- wybuduj - Analiza efektywności kosztowej.
38. Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew - Analiza efektywności kosztowej.
39. Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie i sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej w Gminie Chełmiec - Analiza efektywności kosztowej.
40. Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Pawłów i Liszno - Analiza efektywności kosztowej.
41. Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia - Analiza efektywności kosztowej.
42. Wzrost jakości gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Rejowiec.

III. Interreg

1. „Człowiek wielopiętrowy – Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.
2. „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do transgranicznej wymiany doświadczeń” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

IV. Inne

1. Kursy zawodowe branży B+R - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
2. Strategia Rozwoju Gminy Małdyty na lata 2015-2022.
3. Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.
4. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdańsk – Program LIFE +.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople.
7. Remont ulicy Przemysłowej w Małdytach.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 148010N Leśnica - Zalesie w gminie Małdyty.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małdyty.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtowo- gmina Małdyty.
12. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Turystyczna w miejscowości Małdyty.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wiśniowej w miejscowości Małdyty.
14. Przebudowa drogi gminnej nr 148014N w Soplach.
15. Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.
16. Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.
17. Poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Małdyty poprzez przebudowę dróg Jarnołtowie, Soplach i Wilamowie.
18. Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty.
19. Sport pod chmurką w Wilamowie.
20. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Zajezierze.
21. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 – obręb Jarnołtowo, Gminy Małdyty.
22. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Koszajny.
23. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Jarnołtowo.
24. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Szymonowo.
25. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Wielki Dwór.
26. Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.

V. Projekty Rozliczone

1. RPWM.06.02.03-28-0038/16 Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów.
2. RPWM.06.02.03-28-0006/17 Rowerowy zawrót głowy – budowa infrastruktury towarzyszącej i oznakowanie szlaku w Gminie Małdyty.
3. RPWM.06.01.02-28-0013/17 "POLANA KULTURY" - nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu.
4. RPWM.05.02.00-28-0013/18 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Zalewo.
5. RPWM.04.03.02-28-0077/19 Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Placu Grunwaldu 8-14 w Braniewie.
6. RPWM.04.03.02-28-0076/19 Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Elbląskiej 36 A-B-C w Braniewie.
7. RPWM.04.03.02-28-0067/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 62 w Ornecie.
8. RPWM.04.03.02-28-0065/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 42 w Ornecie.
9. RPWM.04.03.02-28-0062/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 25 w Ornecie.
10. RPWM.04.03.02-28-0060/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 23 w Ornecie.
11. RPWM.04.03.02-28-0058/17 Optymalizacja energetyczna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 5, Korsze poprzez kompleksowe roboty remontowo-modernizacyjne.
12. RPWM.04.03.02-28-0057/17 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Łankiejmy 37.
13. RPWM.04.03.02-28-0056/17 Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wandajny 6, 11-430 Korsze.
14. RPWM.04.03.02-28-0052/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 10 w Korszach.
15. RPWM.04.03.02-28-0051/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowa 8 w Srokowie.
16. RPWM.04.03.02-28-0050/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76B w Kętrzynie.
17. RPWM.04.03.02-28-0049/19 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biedrawiny 2 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.
18. RPWM.04.03.02-28-0048/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kościuszki 13-15-17-19, 14-500 Braniewo.
19. RPWM.04.03.02-28-0047/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 46 w Mołtajnach.
20. RPWM.04.03.02-28-0045/19 Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korszach, przy ul. Wolności 19.
21. RPWM.04.03.02-28-0044/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 36 w Łankiejmach.
22. RPWM.04.03.02-28-0043/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 3 w Korszach.
23. RPWM.04.03.02-28-0042/19 Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Pl. Wolności 8.
24. RPWM.04.03.02-28-0041/19 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 3 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.
25. RPWM.04.03.02-28-0039/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie.
26. RPWM.04.03.02-28-0038/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 29 w Ornecie.
27. RPWM.04.03.02-28-0037/19 Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Braniewie przy ul. Zielonej 13-15.
28. RPWM.04.03.02-28-0036/19 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rydygiera 1 będącego w zasobach SML-W w Działdowie.
29. RPWM.04.03.02-28-0032/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 12-Kopernika 1 w Ornecie.
30. RPWM.04.03.02-28-0027/19 Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 15 w Ornecie.
31. RPWM.04.03.02-28-0026/19 Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie.
32. RPWM.04.03.02-28-0025/19 Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie.
33. RPWM.04.03.02-28-0024/19 Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie.
34. RPWM.04.03.02-28-0024/16 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Wola Lipecka 10 w Ornecie.
35. RPWM.04.03.02-28-0023/16 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Wola Lipecka 12 w Ornecie.
36. RPWM.04.03.02-28-0008/17 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie.
37. RPWM.04.03.02-28-0007/17 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie.
38. RPWM.04.03.02-28-0004/19 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Asnyka 5 w Kętrzynie.
39. RPWM.04.03.02-28-0001/19 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 7 w Kętrzynie.
40. RPWM.04.03.01-28-0017/20 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Rychlikach.
41. RPWM.04.03.01-28-0016/20 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino.
42. RPWM.04.03.01-28-0014/20 Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach.
43. RPWM.04.01.00-28-0594/16 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty.
44. RPWM.04.01.00-28-0364/16 Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego - ogniwa fotowoltaiczne.
45. RPWM.04.01.00-28-0262/17 Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej .
46. RPWM.04.01.00-28-0261/17 Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie, poprzez budowę instalacji solarnej.
47. RPWM.04.01.00-28-0140/17 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 22 w Karolewie.
48. RPWM.04.01.00-28-0102/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
49. RPWM.04.03.01-28-0064/17 Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
50. RPWM.04.03.01-28-0013/20 Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich
51. RPPD.01.04.01-20-1058/20 Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Omicron Alpha Damian Szwalgin w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19.
52. POIS.09.02.00-00-0153/19 Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
53. POIS.09.01.00-00-0398/20 Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w walce z COVID-19.
54. POIS.09.01.00-00-0354/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie.
55. POIS.01.03.01-00-0021/17 Remont, przebudowa i rozbudowa budynku hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12.
56. POIS.01.03.01-00-0117/17 Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.
57. Przebudowa drogi gminnej nr 148014N w Soplach.
58. Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.
59. Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie Gminy Małdyty.
60. Poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Małdyty poprzez przebudowę dróg Jarnołtowie, Soplach i Wilamowie.
61. Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty.
62. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Zajezierze.
63. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 – obręb Jarnołtowo, Gminy Małdyty.
64. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Koszajny.
65. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Jarnołtowo.
66. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Szymonowo.
67. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności w miejscowości Wielki Dwór.
68. Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.
69. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin.
70. Przebudowa drogi gminnej nr 148010N Leśnica - Zalesie w gminie Małdyty.
71. Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Małdyty, poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 23 przyłączy oraz do sieci wodociągowej 14 przyłączy.
72. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182 N do osady Gumniska Wielkie
73. Przebudowa ul. Dworcowej w Małdytach.
74. Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Małdyty
75. Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty
76. Remont ulicy Przemysłowej w Małdytach.
77. Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych na terenie Gminy Małdyty.

VI. Postępowania Przetargowe

1. RPWM.04.03.02-28-0052/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 10 w Korszach.
2. RPWM.04.03.02-28-0050/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76B w Kętrzynie.
3. RPWM.04.03.02-28-0039/19 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie.
4. RPWM.04.03.01-28-0016/20 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino.
5. RPWM.04.03.01-28-0014/20 Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach.


VII. Programy: Czyste powietrze, Mój Elektryk oraz Moja Woda 


Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl