KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!

Dotacje dla sektora HoReCa

Przedsiębiorstwa z sektora HORECA mogą otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis:

• maksymalny poziom dofinansowania: 90%
• maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji: 600 000,00zł
• minimalna kwota dotacji: 50 000,00zł
• maksymalna kwota dotacji: 540 000,00zł
• VAT jest kosztem niekwalifikowalnym
• okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
• realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 r.

Działalność wnioskodawcy:

Działanie A1.2.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka i kultura.

Lista kodów PKD:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
91.02.Z Działalność muzeów,
91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% (spadek obrotów należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020, lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019, lub 2020, jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019).

Przeznaczenie dotacji HoReCa:

Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie, lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w tym:

• inwestycję w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów (obowiązkowo)

• podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników

• usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

Terminy: Przewidywane rozpoczęcie naboru wniosków - maj 2024 r.

Skontaktuj się z nami!
Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl