KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w II kwartale 2015 roku ogłoszone zostaną 2 konkursy na następujące typy projektów:

1) Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki, obejmujące:

− cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych,
− cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Dofinansowanie w wysokości do 85% wydatków kwalifikowalnych, będą mogły uzyskać następujące podmioty:

− jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
− jednostki naukowe,
− partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

2) Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, obejmujące:

− wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, w tym m.in. stosowanie standardów interoperacyjności oraz dostępności, opatrywanie ISP metadanymi, dostępność ISP zdatnych do maszynowego odczytu i automatycznego pobierania, dostępność interfejsów programistycznych (API),

- koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępnienia zasobów cyfrowych, eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów,
− podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w udostępnianie zasobów kultury oraz budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego,
− udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja.

Dofinansowanie w wysokości do 85% wydatków kwalifikowalnych, będą mogły uzyskać następujące podmioty:

− państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
− Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
− ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
− jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
− biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

− partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.


Wszystkich potencjalnych beneficjentów wyżej wymienionych działań serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie:

-bezpłatnego doradztwa Kancelarii VIP Sp. z o.o., dotyczącego planowanych projektów,
-opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej w procesie aplikacji (wniosek oraz załączniki).

Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl