KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
Dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej
 Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do programów pomocowych UE 
(RPO, PROW, PO IiŚ, IG, Polska Wschodnia, programy transgraniczne):


● zbadanie potrzeb inwestycyjnych,
● dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu oraz dobór odpowiedniego, programu pomocowego,
● opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski aplikacyjne, załączniki do wniosków, studia wykonalności, biznesplany, analizy ekonomiczno – finansowe),
● nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu aplikacyjnego (odpowiedzi na pisma instytucji, odwołania),
● rozliczanie projektu (przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową),
● opracowanie sprawozdań z realizacji działań podjętych w projekcie.


Serwis consultingowy dla jednostek samorządu terytorialnego

Opiekę konsultantów firmy ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Nasza oferta skierowana jest do:

● samorządów (powiatów, gmin, województw – Urzędów Marszałkowskich),
● przedsiębiorców,
● szkół wyższych,
● organizacji pozarządowych.

Skontaktuj się z nami!
Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl